OleOpole.pl - Jak broniono województwo - kalendarium dzień po dniu

Jak broniono województwo - kalendarium dzień po dniu

  5 stycznia
  zamknięte posiedzenie u wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego dotyczące "planu obrony województwa" w związku z reformą administracyjną i planami podziału kraju na 12 województw.
  6 stycznia
  debata Klubu Parlamentarnego AWS z udziałem rządu Jerzego Buzka w Mierkach o reformie samorządowej - zwycięża koncepcja 12 regionów.
  8 stycznia
  uchwała Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego w sprawie reformy decentralizacyjnej państwa oraz konieczności istnienia województwa opolskiego w zreformowanym kształcie organizacji terytorialnej kraju.
  12 stycznia
  pierwsza konferencja prasowa nowo utworzonego Obywatelskiego Komitetu Obrony Opolszczyzny - OKOOP, który ukonstytuował się 10 stycznia (z udziałem Janusza Wójcika, Elżbiety Adamskiej-Wedler, Mirosława Mandrygi i Anny Panas).
  12 stycznia
  spotkanie wojewody opolskiego, przedstawicieli Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego i parlamentarzystów - deklaracja opolskich posłów o głosowaniach za pozostawieniem województwa opolskiego.
  17 stycznia
  początek zbierania przez OKOOP podpisów w regionie pod protestem przeciwko próbie likwidacji województwa opolskiego.
  17 stycznia
  oświadczenie w sprawie reformy decentralizacyjnej państwa podpisane w Bydgoszczy przez przewodniczących pięciu sejmików samorządowych.
  18 stycznia
  pismo Związku Gmin Województwa Opolskiego do gmin w regionie - apel o podejmowanie uchwał rad gmin w proteście przeciwko likwidacji województwa (pierwszą uchwałę podejmuje Rada Gminy Popielów 20 stycznia).
  19 stycznia
  prezentacja na sesji Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego rządowego dokumentu dotyczącego reformy terytorialnej, pierwsza uchwała "obronna" sejmiku, w której delegaci opowiedzieli się za potrzebą dokończenia reformy samorządowej kraju, kategorycznie opowiadając się za koniecznością istnienia województwa opolskiego: "Dalsze istnienie województwa opolskiego wypełnia oczekiwania społeczne, odpowiada filozofii reformy i w wymiarze krajowym oraz międzynarodowym jest polską racją stanu".
  19 stycznia
  początek zbierania opinii mieszkańców na temat próby likwidacji województwa opolskiego przez "Nową Trybunę Opolską" - powstanie w NTO rubryki "Brońmy swego"
  21 stycznia
  stanowisko Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego w sprawie powstania województwa opolskiego po reformie administracyjnej.
  22 stycznia
  oświadczenie Rady Regionalnej Unii Wolności Śląska Opolskiego o konieczności utrzymania województwa.
  28 stycznia
  stanowisko Rady Regionalnej AWS w sprawie reformy administracyjnej kraju, opowiedzenie się za dalszym istnieniem województwa opolskiego po reformie.
  28 stycznia
  skierowanie do Sejmu RP projektów ustaw o samorządzie województw i o wojewódzkiej administracji rządowej (propozycja 13 województw, bez opolskiego).
  29 stycznia
  list otwarty Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego do Premiera RP - podkreślenie znaczenia tożsamości regionalnej, która musi być jedną z podstaw tworzenia nowych regionów.
  31 stycznia
  stanowisko Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim w sprawie utrzymania województwa opolskiego - początek zbierania podpisów w tej sprawie przez TSKN.
  3 lutego
  spotkanie parlamentarzystów ziemi opolskiej z przewodniczącym Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego Ryszardem Wilczyńskim - opracowanie harmonogramu działań w obronie województwa.
  6 lutego
  wizyta Opolan w Sejmie - wręczenie marszałkowi Sejmu Maciejowi Płażyńskiemu paczek z pierwszymi 50 tys. podpisów mieszkańców województwa w proteście przeciwko likwidacji regionu na mapie administracyjnej kraju (później zebrano ponad 200 tys. podpisów).
  6 lutego
  stanowisko Opolskiej Loży Business Centre Club w sprawie zachowania województwa opolskiego w zdecentralizowanej strukturze terytorialnej kraju.
  7 lutego
  wręczenie premierowi RP przez przedstawicieli Związku Gmin Śląska Opolskiego pierwszych 20 uchwał rad gmin protestujących przeciwko likwidacji województwa (do 25 marca 58 gmin podjęło takie uchwały).
  9 lutego
  szczyt opolskich mediów zwołany przez przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego.
  11 lutego
  oświadczenie przedstawicieli sejmików samorządowych województw opolskiego, katowickiego, bielskiego i wrocławskiego - apel do rządu RP o pilne podjęcie decyzji co do liczby powiatów i województw.
  12 lutego
  "ubranie" w żółto-niebieskie barwy województwa pomnika Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego na opolskim pl. Wolności.
  12 lutego
  list otwarty ludzi spod znaku Rodła do premiera RP, protestujący przeciwko likwidacji województwa.
  18 lutego
  list otwarty OKOOP-u do premiera RP o podjęcie zdecydowanych kroków celem uniknięcia eskalacji działań związanych z obroną integralności województwa opolskiego.
  19 lutego
  przesłanie do marszałka Sejmu RP wyników referendum wojewódzkiego zorganizowanego przez opolski oddział "Gazety Wyborczej" - w referendum wzięło udział 1200 osób, 91,8 proc. odpowiedziało, że nie dopuszcza możliwości, że Opolszczyzna stanie się częścią nowego, większego województwa.
  19 lutego
  stanowisko Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego w sprawie pozycji regionu Śląska Opolskiego na mapie nowych polskich województw.
  21 lutego
  spotkanie przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego z liderami partii politycznych - wyrażenie woli współdziałania na rzecz zachowania województwa.
  1 marca
  "Prze-Bojowy koncert" w Filharmonii Opolskiej zorganizowany przez OKOOP (m.in. z udziałem Pawła Kukiza).
  3 marca
  uchwała Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia województwa opolskiego w nowym podziale terytorialnym kraju.
  6 marca
  spotkanie biskupa Alfonsa Nossola z premierem RP Jerzym Buzkiem.
  8 marca
  zainicjowany przez samorząd Opola protest około 2 tys. mieszkańców miasta przed opolskim ratuszem - początek "tygodnia oporu".
  15 marca
  zakończenie pierwszego etapu protestu przeciwko próbie likwidacji województwa - kilkutysięczny wiec na opolskim pl. Wolności z udziałem przedstawicieli gmin województwa opolskiego i Dobrodzienia - przyjęcie rezolucji - apelu do Sejmu i Senatu RP o umieszczenie województwa opolskiego w gronie polskich województw powstałych w wyniku reformy administracyjnej państwa.
  16 marca
  poinformowanie wicepremiera Janusza Tomaszewskiego przez wojewodę opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego o nastrojach w regionie, zdecydowanie niechętnych planom rządu.
  19 marca
  apel przewodniczącego Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego do mieszkańców regionu o zdecydowane poparcie reform decentralizacyjnych kraju w formie zgodnej z prawem manifestacji aspiracji regionu do istnienia w przyszłym podziale terytorialnym państwa.
  20 marca
  publikacja przez rząd mapy planowanych 12 województw i powiatów.
  22 marca
  "Śląska Biesiada" na opolskim Rynku organizowana przez Zarząd Miasta Opola i Związek Gmin Śląska Opolskiego z udziałem przedstawicieli gmin regionu - m.in. Echo Prószkowa pierwszy raz wykonało przed dużą publicznością później często śpiewaną piosenkę "Łostowcie nóm Opolskie".
  23 marca
  zapowiedź przygotowywanego przez SLD projektu podziału kraju na 17 województw.
  28 marca
  spotkanie przewodniczących sejmików samorządowych z Bydgoszczy, Koszalina, Zielonej Góry, Kielc i Opola - podjęcie decyzji o wspólnej walce przeciwko planowanej likwidacji tych pięciu województw.
  31 marca
  spotkanie przedstawicieli Związku Gmin Śląska Opolskiego z parlamentarzystami w Warszawie przed debatą parlamentarną w sprawie nowego podziału terytorialnego kraju.
  2 kwietnia
  wielka manifestacja Opolan w Warszawie z udziałem ponad 2 tys. mieszkańców województwa, wydanie specjalnej wkładki NTO "Nie ma ojczyzny bez Opolszczyzny", rozdawanej podczas manifestacji.
  7 kwietnia
  spotkanie w Opolu marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego z biskupem Alfonsem Nossolem.
  14 kwietnia
  mija 100 dni obrony województwa.
  22 kwietnia
  podjęcie przez Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego dwóch uchwał: upoważniającej do wniesienia skargi konstytucyjnej na wypadek likwidacji województwa oraz upoważniającej delegata Opolszczyzny do podjęcia działań w obronie przed likwidacją regionu europejskiego na forum Zgromadzenia Regionów Europy.
  30 kwietnia
  stanowisko Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego w sprawie określenia przez rząd RP granic przyszłych województw w obszarze województwa opolskiego.
  30 kwietnia
  debata telewizyjna z udziałem premiera RP i przedstawicieli województwa opolskiego, m.in. OKOOP-u.
  3 maja
  obchody rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja i wybuchu III powstania śląskiego na Górze Świętej Anny - apel wojewody opolskiego Ryszarda Zembaczyńskiego o zostawienie małej ojczyzny mieszkańcom województwa opolskiego.
  7 maja
  dyskusja w Sejmie RP nt. podziału terytorialnego kraju - skierowanie do prac w komisjach projektów podziału na 12 i 17 województw.
  8 maja
  skierowanie do prac w komisjach sejmowych dwóch projektów podziału kraju - na 17 i na 12 województw.
  13 maja
  wydanie "Białej Księgi obrony województwa opolskiego A.D. 1998", dokumentującej działania na rzecz pozostawienia regionu na mapie kraju.
  13 maja
  udział delegacji opolskiej w posiedzeniu sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego.
  15 maja
  wniosek posła RP Henryka Krolla na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego o utworzenie województwa opolskiego po reformie administracyjnej kraju.
  19 maja
  decyzja sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego o skierowaniu do Sejmu projektu ustawy o podziale kraju na 17 województw.
  19 maja
  organizacja Samorządowej Obrony Województwa Opolskiego (SOWO) - powołanie zespołu ds. ustalenia strategii działania i zespołu ds. organizowania imprez w obronie województwa.
  24 maja
  wielka manifestacja protestu mieszkańców województwa w opolskim amfiteatrze (około 5 tys. osób) zorganizowana przez SOWO.
  29 maja
  spotkanie przedstawicieli pięciu województw w Warszawie - zapowiedź konsekwentnej walki o pozostawienie tych województw na mapie.
  30 maja
  godzinna blokada drogi A4 w Walidrogach w proteście przeciwko planom likwidacji województwa.
  2 czerwca
  list otwarty opolskich naukowców, apel o wolę kompromisu w kwestii podziału terytorialnego kraju.
  3 czerwca
  spotkanie przedstawicieli OKOOP-u w Warszawie z marszałkami Sejmu i Senatu oraz liderami ugrupowań koalicyjnych.
  3 czerwca
  apel Prezydium Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego do prezydenta RP i parlamentu o wypracowanie konsensusu w sprawie podziału terytorialnego kraju.
  4 czerwca
  demonstracja przedstawicieli pięciu województw (w tym opolskiego) przed Sejmem RP.
  5-6 czerwca
  debata sejmowa nad planami podziału kraju na nowe województwa, zwycięża propozycja podziału kraju na 12 województw.
  7 czerwca
  kilkudziesięciotysięczny "Łańcuch Nadziei" utworzony przez mieszkańców regionu wzdłuż trasy E40 na długości całego województwa opolskiego (impreza zorganizowana z inicjatywy m.in. Danuty Berlińskiej, Danuty Jazłowieckiej, Urszuli Ciołeszyńskiej, Alicji Zembczyńskiej, Elżbiety Kurek, pod egidą opolskich parlamentarzystów).
  10 czerwca
  apel Związku Gmin Śląska Opolskiego do prezydenta RP o spowodowanie zmiany przygotowywanej ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa polegającego na wpisaniu województwa opolskiego do grona nowych polskich województw
  14 czerwca
  wizyta prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Opolu - poparcie dążeń Opolan do pozostawienia województwa na mapie kraju.
  15 czerwca
  ostatnia sesja Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego - podziękowanie za działania w sprawie obrony województwa m.in. biskupowi Alfonsowi Nossolowi, wojewodzie Ryszardowi Zembaczyńskiemu, Januszowi Wójcikowi i redakcji "Nowej Trybuny Opolskiej", przyjęcie uchwały w sprawie obrony istnienia województwa.
  19 czerwca
  decyzja Senatu RP o podziale kraju na 15 województw (oprócz planowanych 12 dodatkowo mają powstać województwo opolskie, lubuskie, kujawsko-pomorskie).
  27 czerwca
  wiec organizowany przez Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Śląska Opolskiego - poparcie dla rządowego projektu podziału administracyjnego Polski z przyjętą poprawką Senatu RP.
  1 lipca
  przyjęcie przez Sejm RP poprawki Senatu dotyczącej podziału kraju na 15 województw.
  2 lipca
  veto prezydenta RP w sprawie ustawy o podziale kraju na 15 województw.
  3 lipca
  przyjęcie przez Sejm RP veta prezydenta.
  18 lipca
  przyjęcie przez Sejm RP ustawy o podziale kraju na 16 województw (ustawę poparło 326 posłów).
  26 lipca
  podpisanie ustawy przez prezydenta RP
  2 sierpnia
  Żółto-Niebieski Bal Radości na opolskim pl. Wolności.


Źródło: Gazeta Wyborcza Opole, Opracowanie na podstawie "Białej Księgi obrony województwa opolskiego A.D. 1998": Violetta Ruszczewska 2008-06-05





Slask