Opole.Celniej.pl -   Gőrne Ślőnsko  

  Gőrne Ślőnsko  

Gőrne Ślőnsko je to historycznou krajina rozlygowanou na teryńé Polskij Republiki a Czeskij Republiki we dorzéczu gőrnyj Uodry a poczőnkowégo bjégu Wisúy, poúedńowo-wschodńou tajla Ślőnska.

We uoficjalnym smjanowańu pedźano po tymu za pjérsze we XVII stoléću. We gyszýchće bőúy stolicőm Gőrnégo Ślőnska Uopole a Raćibőrz, a śedźibőma pjastowských a inkszych gőrnoślőnských fysztőw bőúy Bytőń, Ćeszyn, Glywicé, Hlubczycé, Karńőw, Kojźlé, Lublińéc, Ńymodlin, Uopawa, Toszék. We Gőrnym Ślőnsku bőúy tyż stanowe kraje, na tyn przikúoud we Wodźisúawju, Pszczyńé, Bogőmińé, Bjelsku (uod 1752 kśőnżynstwo) a Bytőńu. Uośwjyńćym, Zator a Śewjérz felérńy śe mou za śedźiby gőrnoślőnských pőnőw - mjano Gőrne Ślőnsko pojawjőúo śe pouradźeśőnt rokőw po powroće tych kśőnżynstwőw do Maúopolský.

Nojsrogszőm gőrőm we Gőrnym Ślőnsku je Pradźoud, na postrződ tych rozlygowanych we polskij tajle Gőrnégo Ślőnska - Barańou Gőra.

Wschodńo tajla Ślőnska mjanowanou we Strzedńich Storoczach Kśőnżynstwym Uopolskym a mjano te pochodźi uod tytulatury Pjastőw, uopolských fysztőw – Dux Opoliae – erbőw Mjeszka I Motloszúapygo. Tytuúa ta porőżńaúa jejich uod erbőw Bolesúawa Wysokigo, kerzi używali nade wszyjsko tytuúy ślőnských fysztőw – Dux Silesiae. We czasach uostatńigo uopolskigo Pjasta Jana II Dobrygo (um. 1532) za pjérsze pojawjőúo śe súowo Horne Slezsko. Mjano to bőúo do uoznoczańo terynőw Ślőska poúożőne we gőrnym bjégu rzéki Uodry. Na uodwyrtka do tygo zaczynou używać mjana Dolne Ślőnsko. Uodra je naturalnym "krziżym" Ślőnska a stela uodńeśyńy do rzeki.

Terouzki mjano Gőrne Ślőnsko ńy főnguje we żoudnym kőnsku państwowégo ferwaltőngu. Źymje Gőrnégo Ślőnska zajmujőm tajla uopolskigo a ślőnskigo wojewődztwa a we Czeskij Republice. Je to prziczynőm do marasu we mjanowańu. Uokryślyńym "gőrnoślőnský" fest czynsto używo śe do jednostkőw a uorgańizacyjőw uod Slőnska a Maúopolský a tyż te, kere leżőm we ślőnskym a maúopolskym wojewődztwje.

www.szl.wikipedia.org

Slask