OleOpole.pl - Regulamin portalu

Regulamin portalu

1. Definicje 1.1. opole.celniej.pl, zwany dalej też Portalem jest serwisem internetowym, zorganizowaną platformą informatyczno-informacyjną podłączoną do sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz opracowanych informacji.
1.3. Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu.
1.4. Regulamin - niniejszy dokument.

2. Postanowienia ogólne 2.1. Regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy Portalem a Użytkownikami, w którym określone są zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Portalu. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu, do przestrzegania Regulaminu.
2.2. opole.celniej.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
2.3. opole.celniej.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu tych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.

3. Odpowiedzialność za korzystanie z Portalu 3.1. opole.celniej.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Portalu, oraz dokonywanych w nim zmianach bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
3.2. Zamieszczane materiały nie mogą zawierać lub odnosić do treści sprzecznych z prawem i nieetycznych. opole.celniej.pl zastrzega sobie prawo do niepublikowania materiałów niezgodnych ze stylem Portalu, wobec których jest podejrzenie poświadczania nieprawdy, niezgodności z prawem oraz bez podania przyczyny.
3.3. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Portalu wyłącznie w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
3.4. opole.celniej.pl zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów lub przerw.
3.5. opole.celniej.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub przerwy wynikłe z przyczyn niezależnych od Portalu lub spowodowane działaniami siły wyższej.
3.6. opole.celniej.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w tym za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
3.7. Wszystkie ceny podane w Portalu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

4. Prawa własności intelektualnej 4.1. opole.celniej.pl zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
4.2. Portal zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, m.in. teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w Portalu wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony praw autorskich. 4.3. Portal i wszystkie jego opracowania podlegają ochronie zgodnie z Ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4.3. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Portalu. Przy wykorzystywaniu materiałów w celach edukacyjnych należy podać źródło ich pochodzenia w swojej pracy oraz zgłosić ten fakt Portalowi.
4.4. Osoby trzecie udostępniając swoje materiały za pośrednictwem Portalu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Portal gwarantuje sobie prawo do kopiowania, redagowania i rozpowszechniania tych materiałów.
4.5. opole.celniej.pl nie odpowiada za materiały zawarte w Portalu powierzone przez osoby trzecie. W przypadku zauważenia przez Użytkownika własnej pracy umieszczonej bez swojej zgody, jest on zobowiązany do kontaktu z Portalem w celu wyjaśnienia sytuacji.
4.6. Osoby trzecie zamieszczające w Portalu swoje materiały zobowiązane są do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Portalu w związku z ich treścią, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego w wypadku roszczeń osób poszkodowanych.

5. Ochrona prywatności 5.1. opole.celniej.pl respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Portalu jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Portalu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.
5.2. Dane osobowe uzyskane przez opole.celniej.pl są chronione w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

opole.celniej.pl

Wybory 2010 lsk